Посадова інструкція інженера метролога лікарні

Посадова інструкція інженера метролога лікарні

Июл 28, 15
Admin
, , , ,
18 комментариев

Наявність оригіналу або нотаріально завіреної копії висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, що видається Державною санітарно-епідеміологічною службою України Міністерства охорони здоров’я України та її уповноваженими державними установами, сертифікату відповідності УкрСЕПРО, який підтверджує, що представлена продукція відповідає всім вимогам і стандартам нормативних документів України в області товарів та послуг, виданий уповноваженим органом та діючого на момент його подачі.. Завідувача ХІМІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ.. Видатки за бюджетною програмою «Заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та скорочення кількості контролюючих органів» можуть збільшуватися Кабінетом Міністрів України без погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету за рахунок інших бюджетних програм, за якими передбачені видатки на забезпечення діяльності центральних органів виконавчої влади, у разі прийняття рішень про скорочення функцій та відповідно граничної чисельності працівників цих органів, а також виникнення економії коштів при виконанні заходів, пов’язаних з реорганізацією (ліквідацією) центральних органів виконавчої влади.. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів слова «27..

Лист має бути адресований Замовнику торгів і містити посилання на дані торги.. Агента з розшуку вантажів і багажу.. Києвi; Севастопольської мiської державної лiкарнi ветеринарної медицини; Центральної фiтосанiтарної лабораторiї; обласної фiтосанiтарної лабораторiї; завiдувач: контрольно-токсикологiчної лабораторiї; лабораторiї по бiологiчному методу боротьби з шкiдниками, хворобами рослин та бур’янами.. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Департамент забезпечення діяльності ДПтС України (м.. Якщо на вакантну посаду медсестри претендує особа, яка після закінчення медучилища (отримання диплома) ще ніде не працювала (не має стажу та досвіду роботи), чи можна її прийняти на цю посаду.. ДПтС України внесла зміни до документації конкурсних торгів щодо закупівлі устаткування електричного, іншого, та його частин (комплекс технічних засобів безпеки – інспекційно-доглядове обладнання), а саме:.. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 11:00, 17.. А об’єднання таких технічних засобів веде до неможливої конкуренції між постачальниками аналогічного обладнання.. ДК 016-97 — 31.. Кількість товарів, вид робіт або послуг: 1 (один) комплект (згідно внесених змін до документації конкурсних торгів).. Наявність в складі пропозиції на товар оригіналу авторизаційного листа від компанії-виробника (виробників)/офіційного представника, що засвідчує повноваження Учасника щодо постачання товару або його складових частин..
Найменування: Держана пенітенціарна служба України.. Місцезнаходження: м.. Також, хочемо наголосити на тому що закупівля комплексу технічних засобів це закупівля обладнання яке працює в системі.. Номер 336та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів: 4997400,00 (чотири мільйони дев’ятсот дев’яносто сім тисяч чотириста) гривень 00 копійок з ПДВ.. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з листопада по 25 грудня 2013 року згідно внесених змін до документації конкурсних торгів).. Гарантійне та післягарантійне обслуговування та навчання персоналу повинно проводитись сертифікованими інженерами з обов’язковим наданням у складі пропозиції копій сертифікатів сервісних інженерів про навчання на базі фірми-виробника обладнання.. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 19.. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (уразі наявності): www.. Объективный учет и движение измерительных средств.. Должностные инструкции представлены на русском и украинском языке и полностью соответсвуют cправочникам квалификационных характеристик профессий.. Держава створює умови для повного здійснення громадянами гарантованого Конституцією України права на працю, забезпечує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб..

18 комментариев

Mиo  Сентябрь 30, 2015 at 10:09 дп

Правила и нормы охраны труда. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за качественное и своевременное исполнение возложенных на него обязанностей. Должностные обязанности Инженер-программист 1. В своей деятельности инженер-программист программист руководствуется — нормативными документами по вопросам выполняемой работы; — методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов; — уставом организации; — правилами трудового распорядка; — приказами и распоряжениями руководителя организации непосредственного руководителя; — настоящей должностной инструкцией.

 

BAHO  Сентябрь 30, 2015 at 2:05 пп

Если у вас в компании имеется должностная инструкция, которой нет в этом. Должностная инструкция системного программиста, документ MS Word .

 

NAME-Ani  Сентябрь 30, 2015 at 3:06 пп

Веб-программист привлекается к ответственности:
4. 1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, установленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
4. 2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, — в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
4. 3. За причинение материального ущерба организации — в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
4. 4. Нарушение трудовой дисциплины и несоблюдение внутренних правил трудовой деятельности – в пределах, определенных внутренними нормативными документами фирмы.

 

FOTOMAN  Октябрь 10, 2015 at 3:35 дп

В нашей компании коммерческому директору предстоит руководить двумя департаментами продаж – комплексные телекоммуникационные проекты и инженерное оборудование. Сейчас занимаемся реорганизацией и реструктуризацией бизнес-процессов своей компании. Цель подобных преобразований – повышение эффективности нашего взаимодействия с рынком, и внутреннего взаимодействия в самой компании – между отделами, которые отвечают за сферы логистики, продаж и производства. Важно, чтобы управление в компании обеспечивалось из одной точки – для единой политики работы с рынком. В дальнейшем, когда сформировались бизнес-процессы, нужно из имеющихся сотрудников отдела продаж выделить работников, которые и станут руководителями данных департаментов.

 

_GrecK_  Октябрь 10, 2015 at 6:11 дп

Должностные обязанности исполнительного директора. Продажи / Торговля / Закупкии.

 

ЮpийЛyжкoв  Октябрь 10, 2015 at 10:02 дп

Скачать должностную инструкцию коммерческий директор на свой компьютер. Должностная инструкция: комплектовщик предприятия торговлии.

 

Anita  Октябрь 11, 2015 at 5:07 пп

Коммерческий директор имеет право:
3. 1. Представлять интересы предприятия во взаимоотношениях с государственными органами, сторонними организациями и учреждениями по коммерческим вопросам.
3. 2. Устанавливать служебные обязанности для подчиненных работников.
3. 3. Запрашивать от структурных подразделений предприятия информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей.
3. 4. Участвовать в подготовке проектов приказов, инструкций, указаний, а также смет, договоров и других документов, связанных с решением коммерческих вопросов.
3. 5. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.
3. 6. Требовать от руководства предприятия обеспечения организационно-технических условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

 

o  Октябрь 23, 2015 at 6:30 дп

Должностные обязанности. Обеспечивает отряд Государственной противопожарной службы пожарной и спасательной техникой и запасными частями к ней, гаражным и станочным оборудованием, эксплуатационными частями и горюче-смазочными материалами, огнетушащими веществами, спецодеждой, инвентарем. Осуществляет контроль за их использованием и хранением. Представляет в установленные сроки заявки на обеспечение материально-технических ресурсов с обоснованием и расчетами в их потребности. Организует работу складского хозяйства. Составляет отчетность о выполнении плана материально-технического снабжения.

 

Dazy  Октябрь 23, 2015 at 8:00 пп

Должностныеобязанности. Руководит деятельностью пункта воздействиявоенизированной службы по активному воздействию на гидрометеорологическиепроцессы. Обеспечивает постоянную готовность пункта воздействия к проведениюработ по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы, сохранностьматериальных ценностей, выполнение работниками пункта воздействия правил поохране труда и пожарной безопасности. Организует подготовку оборудования ипомещений пункта воздействия перед началом сезона по воздействию. Организуетработу по изучению бойцами пункта воздействия устройства ракетно-артиллерийскихсредств воздействия и обучает правилам их эксплуатации и охраны труда, контролируетэто обучение. Производит совместно с работниками пункта воздействия стрельбы покомандам, получаемым с командного пункта военизированного отряда. Организуеткруглосуточную охрану имущества и оборудования пункта воздействия и, в первуюочередь, изделий, содержащих взрывчатые вещества. Ведет строгий учет наличия,поступления и расходов средств воздействия. Следит за наличием и исправностьюпротивопожарного оборудования, контролирует проведение ежедневных проверокисправности ракетно-артиллерийских средств, средств связи и другогооборудования. Контролирует дисциплину работников пункта воздействия.

 

Aльфa  Октябрь 24, 2015 at 6:40 дп

Должностныеобязанности. Выполняет работы по сбору информации оснеголавинной обстановке в зоне деятельности противолавинных подразделений. Обеспечивает эксплуатацию технических средств и устройств, применяемых дляснеголавинных наблюдений и предупредительного спуска снежных лавин. Осуществляет обработку результатов снеголавинных наблюдений. Составляет ипередает телеграммы о снеголавинных наблюдениях. Проводит наблюдения за динамикойразвития снежного покрова на лавиноопасных склонах и регистрацию сходов снежныхлавин. Участвует в проведении активных воздействий на снежные лавины с целью ихпредупредительного спуска, регламентных работах по текущему ремонту и поверкеприменяемых средств измерений и технических средств по предупредительномуспуску снежных лавин. Принимает участие в работах по созданию и восстановлениюсети снегомерных реек и осадкомеров. Систематизирует, обрабатывает иподготавливает данные для составления отчетов о работе противолавинныхподразделений.

 

3yбaчиcткa  Октябрь 24, 2015 at 3:35 пп

Должностныеобязанности. Руководит работами по повышению эффективностифункционирования научно-исследовательских и экспедиционных судов флота, базфлота и других инфраструктур флота гидрометеорологической службы. Организуетработы по проведению ремонта, переоборудованию и модернизации судов флота Росгидромета(далее — судна) и их использованию по прямому назначению. Контролирует работыпо обобщению диспетчерской информации о позиции судов, их техническом состояниии выполнении научных программ по проводимым наблюдениям и исследованиямМирового океана. Участвует в подготовке и реализации плановнаучно-исследовательских и экспедиционных работ гидрометеорологической службы. Обеспечивает выполнение экспедиционным составом судов требований, содержащихсяв инструкциях и руководящих документах по эксплуатации и целевому использованиюсудов, проведение инспекторских проверок судовладельцев на соответствие ихдеятельности требованиям нормативных правовых документов по судоходству. Осуществляет анализ экономической деятельности флота гидрометеорологическойслужбы, принимает меры по его улучшению. Оказывает помощь судовладельцам вюридическом обеспечении договорных работ и решении спорных вопросов,рассматриваемых в судебных инстанциях и государственных органах. Участвует вразработке и реализации планов по эксплуатации судов, их техническомуоснащению, обновлению, материально-техническому обеспечению баз флотагидрометеорологической службы страхованию от убытков, ущерба и рискасудовладельцев, которые могут возникнуть в результате выполнения ихобязательств, а также по подготовке документов и проведению мероприятий винтересах судовладельцев по продаже, лизингу, приобретению судов. Представляетинтересы флота гидрометеорологической службы в федеральных органахисполнительной власти. Принимает участие в подготовке и согласовании договоровоб использовании судов для выполнения научно-исследовательских работ.

 

Дoждь  Октябрь 24, 2015 at 6:41 пп

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; методические и нормативные документы, касающиеся организации и проведения аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ; правила, приемы, технологию и последовательность выполнения поисково-спасательных работ, в т. ч. с применением кинологических расчетов; способы и приемы деблокировки и транспортировки пострадавших; способы и приемы работы с пожарным оборудованием; этапы организации экстренной психологической помощи; порядок подготовки к работе и применения аварийно-спасательного инструмента; порядок установления связи и ведения радиообмена; способы ориентации на местности; основы выживания в экстремальных ситуациях; основы ведения аварийно-спасательных работ с применением альпинистского снаряжения; технические характеристики механизмов, машин и приборов, используемых при проведении поисково-спасательных работ; основные характеристики средств индивидуальной и коллективной защиты; способы и приемы определения поражающих факторов в зоне чрезвычайной ситуации; основы ведения водолазных спасательных работ; основы трудового законодательства; правила по охране труда и пожарной безопасности.

 

S13  Ноябрь 22, 2015 at 12:02 пп

Подборка наиболее важных документов по вопросу Должностная инструкция ведущего бухгалтера (нормативно-правовые акты, формы, статьи, .

 

Dj_Walkman  Ноябрь 22, 2015 at 6:47 пп

Должностная инструкция бухгалтера по материалам.

 

Kшыcя  Ноябрь 23, 2015 at 9:49 дп

Замещал Заведующего лаборатории в НИИ на время его отпуска 14 дней. Наниматель не оплатил ничего мотивируя тем, что я согласился работать бесплатно. Приказ действительно подписывал, правда задним числом на коленках в коридоре (поскольку отсутствовал специалист отдела кадров,а замещала девочка — пожалел подписал). В приказе не указана оплата за исполнение обязанностей. Я то по наивности своей думал , что буду замещать с оплатой, поскольку, раньше за это доплачивали 50% от оклада заведующего ( хотя по кол договору возможно доплачивать до 70%). Но с другой стороны в подписанном приказе не сказано, что исполнение обязанностей БЕЗ оплаты и помоему Ст. 67, 68 ТК РБ никто не отменял. Имеет ли право работодатель не оплачивать Исполнение обязанностей Заведующего лаборатории в НИИ на время его отпуска?

 

Sega  Ноябрь 23, 2015 at 10:46 пп

Должностная инструкция бухгалтера по заработной плате.

 

LOM  Ноябрь 24, 2015 at 6:13 дп

На это странице мы собрали примеры должностных инструкций для ряда. в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусьь.

 

Элизa  Ноябрь 24, 2015 at 11:58 дп

Должностная инструкция: агент коммерческий Должностная инструкция:. на перевозку Должностная инструкция агента по закупкам Должностная .